Co rozumiemy przez edukację globalną?

Jako punkt odniesienia w przekazywaniu treści i celów edukacji globalnej służyła nam definicja wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagraniczych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Zgodnie z tą definicją edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

 

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • Wyjaśnianie przyczyn i konsekwencji zjawisk,
 • Ukazywanie wpływu jednostki na procesy globalne i wpływu procesów globalnych na jednostkę,
 • Przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,
 • Ukazywanie rzeczywistości z perspektywy globalnego Południa,
 • Kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • Zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • Poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa,
 • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
 • Budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 • godność,
 • sprawiedliwość,
 • solidarność,
 • równość,
 • pokój,
 • wolność,

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

 • odpowiedzialności,
 • szacunku,
 • uczciwości,
 • otwartości,
 • odpowiedzialności,
 • osobistego zaangażowania,
 • gotowości do ustawicznego uczenia się.